Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

Kontaktuokime

Susisiekite su mumis:
Įmonės savininkas
Gintautas Mieleika
Telefonas
+370 684 55000
Mob. telefonas
+370 605 25130
Faxas
8-5201212
El. paštas
infozaliojiakademija@gmail.com

2% PARAMA VšĮ „Žalioji Akademija“

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.      

PRAŠOME paremti VšĮ „Žalioji Akademija“, skiriant 2 proc. paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos.        

Paramos gavėjo  įmonės kodas 302665400       

Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą VšĮ „Žalioji Akademija“, turite užpildyti nustatytos FR0512 versija 03 formos prašymą, kurio formą bei instrukcijas kaip ją pildyti galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba interneto adresu:  http://www.vmi.lt/cms/web/guest/formos       

Prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos galite pateikti:

  1. Elektroniniu būdu (prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS) pasijungus tiesiogiai arba per elektroninės bankininkystės paslaugą)  --> http://deklaravimas.vmi.lt;  
  2. Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;  
  3. Siunčiant paštu (į voką įdėjus užpildytą FR0512 versija 03 formos prašymą) adresu:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius         

 

IŠ ANKSTO DĖKOJAME.                                                                        

VšĮ „Žalioji Akademija“                                                                        

Savininkas Gintautas Mieleika

 ___________________________________________________________________________

2% ПОДДЕРЖКА общественного учреждения “Жалёйи академия” (VšĮ „Žalioji Аkademija“)

В соответствии с Законом Литовской Республики о подоходном налоге с населения (34 статьи, 3 части) постоянный житель Литвы имеет право поддержать выбранный им хозяйственный субъект, который в соответствии с Законом Литовской Республики о благотворительности и поддержке имеет право на получение поддержки, направив ему (хозяйственному субъекту) до 2 % от суммы подоходного налога, уплаченной с доходов за соответствующий налоговый период (календарный год).

Этот способ оказания финансовой поддержки не требует от жителя дополнительных расходов.  

ПРОСИМ поддержать общественное учреждение “Жалёйи академия” (VšĮ „Žalioji Akademija“) выделив 2% от сумы подоходного налога.

Код предприятия - получателя поддержки 302665400. 

Чтобы оказать поддержку ОУ “Жалёйи академия” (VšĮ „Žalioji Akademija“) с помощью подоходного налога, необходимо заполнить бланк заявления (форма FR0512, версия 03). Эту форму вместе с инструкцией о заполнении можно получить в Государственной налоговой инспекции, ее территориальных отделениях или в Интернете по адресу: http://www.vmi.lt/cms/web/guest/formos.   

Заявление о переводе до 2 % от суммы подоходного налога можно предъявить:

  1. Электронным способом (присоединившись напрямую к Системе Электронной Декларации (EDS) или через услугу интернет банкинг) --> http://deklaravimas.vmi.lt;
  2. Непосредственно вручить сотруднику территориального отделения государственной налоговой инспекции по месту жительства;
  3. Отправить по почте конверт с заполненной формой FR0512 версия 03 по адресу:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ.

ОУ “Жалёйи академия” (VšĮ „Žalioji Akademija“)

Собственник Гинтаутас Миелейка

_______________________________________________________________________________

2% SUPPORT to public establishment „Green Academy“

Lithuania Law of Personal Income Tax Law Article 34. part 3provisions of paragraph establishes the right of a resident of Lithuania - from within the tax period (calendar year) the revenue part of the income tax deduction (up to 2 percent) support the selected entity, which, according to the Republic of Lithuania charity law are entitled to receive support. This support method does not require any additional material costs from resident.

Please support public establishment "Green Academy", by devoting 2 percent from the personal income tax amount.

The beneficiary company’s code: 302665400

Consider too the income tax to support the public establishment "Green Academy", you must fill out FR0512 version 03 application form, the format and instructions on how to fill available in the State Tax Inspectorate or on the Internet at: http://www.vmi.lt/cms/web/guest/formos

The request to transfer up to 2 percent of the income tax amount you provide:

  1. Electronically (the Electronic Declaration System (EDS) takes is either directly or through electronic banking services) --> http://deklaravimas.vmi.lt;
  2. Direct at service tax office worker;
  3. When sending mail (in an envelope inserting completed FR0512 version 03 application form) Address:

State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, Ulonų g. 2, LT - 08245 Vilnius

THANK YOU IN ADVANCE. 

Public establishment „Žalioji Akademija“                                                                        

Owner Gintautas Mieleika

Rekvizitai

Rekvizitai:
VšĮ "Žalioji Akademija"

Įm. kodas: 302665400
M. K. Čiurlionio 86 - 1a, Vilnius
Telefonas: +370 684 55000
El. paštas: info@zaliojiakademija.lt
gintautas.mieleika@gmail.com

A. S. LT144010042301492358
AB bankas DNB BANKAS