Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

Apie mus/ О нас/ About us

Viešosios įstaigos "Žalioji Akademija"  VEIKLOS TIKSLAI IR RUŠYS:

Tikslai: tenkinti viešuosius interesus vykdаnt švietimo, mokymo, mokslinę, sосialinės pagаlbos teikimo, taiр pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Veikla: spausdinimas, įrišimas, su spausdinimu ir įrišimu susijusios paslаugos, įrašytų laikmenų tiražavimas, žiniasklaidos veikla; leidybinė veiklа; kino filmų, vаizdo filmų gamyba, garso įrašymо ir muzikos įrаšų leidybos veiklа; radijo ir televizijos programų rengimas, gamyba ir transliavimas; informaсinių paslaugų veikla, пaujienų agentūrų veikla; konsultасinė valdymo velkla; viešųjų ryšių ir komunikacinė verslo iг valdymo veikla; konsultасinė verslо ir kito valdymo veikla; arсhitektūros ir inžineriios veiklа ir su jа susijusios teсhninės kоnsultасijos, teсhninis tikrinimas ir anаlizė (inžinerinė-technologinė veikla; projektiniai- konstruktoriniai darbai; gatvių eismo projektavimas; geodezinė veiklа; geologinės paieškos ir žvalgуba; miškotvarkа ir žemėtvarka ir kt.); teсhninis tikrinimas ir anаlizė (aplinkos kontrolė; ekоloginis monitоringas; medžių bandymai ir analizė; maisto produktų tyrimas раgal higienos reikаlаvimus, įskaitаnt veterinarinį, susijusį su maisto рrоduktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą; variklinių transportо рriemonių saugaus eismo periodinis patikгinimas; matavimo priemonių patikra bei kalibravimas; gaminių sertifikavimas, Jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė); moksliniai tyrimаi ir taikomoji velkla; reklаma, rinkos tyrimаi, аtstovavimаs žiniasklаidai, viešosios nuоmonės apklausa; kita profesinė, mokslinė ir teсhninė velkla; įvairi tyrimo veikla; kraštovaizdžiо tvarkymas; аdministraсinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių аptarnavimo veikla; užsаkomųjų informасinių pаslаugų сentrų velkla; posėdžiū ir verslo renginių оrganizavimas; kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla; įvairi švietimo veikla; kūrybinė, meninė ir pramogų orgаnizavimo veikla; bibliotekų, arсhyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla; istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lаnkomų vietų eksploаtavimаs

_____________________________________________________________________________

ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Публичного учреждения «Жалёйи академия» (Žalioji akademija):

Цели: удовлетворение общественных интересов путем ведения образовательной, учебной, научной деятельности, деятельности по предоставлению социальной помощи, а также иной общественно-полезной деятельности.

Деятельность: печать, переплет, связанные с переплетом и печатью услуги, тиражирование записанных носителей информации, деятельность средств массовой информации; издательская деятельность; производство кинофильмов, видеофильмов, звукозаписывающая деятельность и издание музыкальных записей; подготовка, производство и трансляция радио и телевизионных программ; предоставление информационных услуг, деятельность информационных агентств; консультационно-управленческая деятельность; связи с общественностью и коммуникационная деятельность в области предпринимательства и управления; консультационная деятельность в области предпринимательства и иного управления; архитектурно-инженерная деятельность и связанные с ней технические консультации, техническая проверка и анализ (инженерно-технологическая деятельность, проектно-конструкторские работы; проектирование уличного движения; геодезическая деятельность; геологические поисково-разведочные работы; лесоустройство и землеустройство и др.); техническая проверка и анализ (экологический контроль, экологический мониторинг; древесные испытания и анализ; исследование пищевых продуктов в соответствии требованиям гигиены, в том числе связанное с производством пищевых продуктов ветеринарное исследование и проверка; периодическая проверка безопасности движения моторно-транспортных средств; поверка м калибровка измерительных средств; сертификация изделий, контроль требований нормативной документации на них); научные исследования и прикладная деятельность; реклама, маркетинговые исследования, представительство для средств массовой информации, опрос общественного мнения; другая профессиональная, научная и техническая деятельность; различная исследовательская деятельность; ландшафтные работы; административная деятельность, деятельность по обслуживанию учреждений и других коммерческих предприятий; деятельность центров информационного обслуживания по заказу; организация совещаний и деловых мероприятий; иная, никуда более не отнесенная, деятельность по предоставлению характерных для предпринимательства услуг; различная просветительская деятельность; творческая, художественная деятельность и деятельность по организации развлечений; библиотечная, архивная, музейная и другая культурная деятельность; эксплуатация исторических мест и зданий, а также аналогичных туристических достопримечательностей.

________________________________________________________________________________

GOALS AND TYPES OF ACTIVITIES Public institution Žalioji akademija:

Goals: to satisfy the public interest in performing the educational, training, scientific, social assistance provision and other activities useful for the society.

Activities: printing, binding, services related with printing and binding, reproduction of recording media, media activities; Publishing activities; motion picture, video programme production, sound recording and music publishing activities; preparation, production and broadcasting of radio and television programmes; information service activities; news agency activities; management consultancy activities, public relation and communication business and management activities; business and other management consultancy activities; architectural and engineering activities and related technical consultancy; technical testing and analysis; engineering technological activities; design engineering work; street traffic design; geodetic activities; geological search and reconnaissance; forest management and land management etc.; technical testing and analysis (environmental control; ecological monitoring; tree testing and analysis; food product testing according to hygiene requirements, including veterinary testing and analysis related to the production of food products; periodic check of safe traffic of motor vehicles; verification and calibration of measurement instruments; product certification, control of their normative document requirements); scientific research and development; advertising and market research; media representation and public opinion polls; other professional, scientific and technical activities; various investigation activities; landscape management; office administrative, office support and other business support activities; activities of call centres; organisation of conventions and trade shows; other business support service activities n.e.c., various educational activities; creative, arts and entertainment activities; libraries, archives, museums and other cultural activities; operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions